Japanse benamingen judotechnieken!

Judo is een Japanse sport. Bij iedere worp hoort dus ook een Japanse benaming. Hieronder staan de technieken in de volgorde zoals ze worden uitgevoerd bij Judoclub Yoshi:

Beenworpen (Ashi-Waza):

 • 1: O-soto-gari
 • 2: De-ashi-barai
 • 3: Hiza-guruma
 • 4: Ko-soto-gake
 • 5: O-uchi-gari
 • 6: Ko-uchi-gari
 • 7: Okuri-ashi-barai
 • 8: O-soto-guruma
 • 9: O-soto-otoshi
 • 10: Ko-soto-gari
 • 11: Sasae-tsuri-komi-ashi
 • 12: Harai-tsuri-komi-ashi
 • 13: Soyo-gake
 • 14: Ko-uchi-makikomi
 • 15: Ashi-guruma

Heupworpen (koshi-waza):

 • 1: Uki-goshi
 • 2: Kubi-nage
 • 3: Tsuri-goshi
 • 4: Koshi-guruma
 • 5: Harai-goshi
 • 6: Hane-goshi
 • 7: Ushiro-goshi
 • 8: tsuri-komi-goshi
 • 9: Utsuri-goshi
 • 10: Uchi-mata
 • 11: O-goshi
 • 12: Ko-tsuri-goshi
 • 13: O-guruma
 • 14: Yama-arashi
 • 15: Obi-goshi

Schouderworpen (Kata-Waza):

 • 1: Ippon-seoi-nage / Kata-seoi-nage
 • 2: Marote-seoi-nage
 • 3: Kata-guruma
 • 4: Seoi-otoshi
 • 5: Hidari-kata-seoi
 • 6: Seoi-age

Armworpen (Te-Waza):

 • 1: Tai-otoshi
 • 2: Uki-otoshi
 • 3: Hiji-otosho
 • 4: Sukui-nage
 • 5: Mochiage-otoshi
 • 6: Sumi-otoshi
 • 7: Obi-otoshi
 • 8: Kata-ashi-dori
 • 9: Ryo-ashi-dori

Sutemi’s (Sutemi-waza):

 • 1: Tomoe-nage
 • 2: Yoko-tomoe
 • 3: Maki-tomoe
 • 4: Soto-makikomi
 • 5: Yoko-gake
 • 6: Tani-otoshi
 • 7: Sumi-gaeshi
 • 8: Uki-waza
 • 9: Kani-basami
 • 10: Yoko-otoshi
 • 11: Hane-makikomi
 • 12: Ura-nage
 • 13: Yoko-guruma
 • 14: Yoko-wakare
 • 15: Tawara-Gaeshi

Houdgrepen (Osaekomi-Waza):

 • 1: Hon-gesa-gatame
 • 2: Kata-gatame
 • 3: Kami-shiho-gatame
 • 4: Kuzure-kami-shiho-gatame
 • 5: Gyaku-gesa-gatame / Oshiro-gesa-gatame
 • 6: Yoko-shiho-gatame
 • 7: Mune-gatame / Kuzure-yoko-shiho-gatame
 • 8: Tate-shiho-gatame
 • 9: Kuzure-gesa-gatame
 • 10: Kata-osae-gatame
 • 11: Ura-gatame
 • 12: Kashira-gesa-gatame / Makura-gesa-gatame
 • 13: Ura-shiho-gatame
 • 14: Kami-senkaku-gatame
 • 15: Kuzure-yoko-shiho
 • 16: Tate-sankaku-gatame
 • 17: Uki-Gatame

Armklemmen (Kansetsu-waza):

Serie 1:

 • Ude-hishigi-juji-katame
 • Ude-garami
 • Ude-hishigi
 • Yoko-hiza-katame

Serie 2:

 • Kami-ude-hishigi-juji-katame
 • Yoko-ude-hishigi
 • Kami-hiza-katame

Serie 3:

 • Ude-Shishigi-henkawaza
 • Gyaku-juji
 • Shime-garami
 • Hiza-gatame

Serie 4:

 • Hara-gatame
 • Ashi-gatame
 • Ude-garami-henkawaza
 • Ohten-gatame

Serie 5:

 • Kesa-garami
 • kuzure-kami-shiho-garami
 • Gyaku-kesa-garami
 • Mune-garami
 • Mune-gyaku

Serie 6:

 • Gyaku-tekubi
 • Hiji-makikomi
 • Kuzure-hiji-makikomi
 • Kannuki-gatame
 • Ude-hishigi-hiza-gatame

Verwurgingen (Shime-waza):

Verwurgingen worden nog aangevuld!

Serie 1:

 • Kata-juji-jime
 • Gyaku-juji-jime
 • Yoko-juji-jime
 • Ushiro-jime

Serie 2:

 • Okuri-eri-jime
 • Kata-ha-jime
 • hadaka-jime

Serie 3:

 • Ebi-garami
 • tomoe-jime

Serie 4:

Serie 5:

Reacties zijn gesloten.